Bu seçenek site üzerinde yaptığınız değişiklikleri resetler

Yenile

İhale Akış Şeması Pazarlık Usulü İhale

PAZARLIK USULÜ İHALEDE (21/b,c,f)

MEVZUAT İNDEKSLİ İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

 

İşlem Sırası

İşlem Türü

4734 sayılı Kanunmd.no YİİUYmd.no
1

İhtiyacın tespiti

2

Bütçede ödenek tahsisi ve programa alma

5, 62 4, 5
3. a

Yapım işlerinde proje, mahal listesi ve teknik şartname çalışmaları

4, 12, 27, 62 5, 8, 22
3. b

Mal ve hizmet alımlarında gerekli ise teknik şartname hazırlanması

12
4

Yaklaşık maliyetin hazırlanması

9, 61, 62 7 – 13st. form001.1/Y
5

İhale Dokümanının Hazırlanması

27 18, 19, 20, 22, 23, (33 – 42)
6

İhale onayının alınması (İhale Onay Belgesi)

7 24st. form001.0/Y001.2/Y
7

İhale komisyonunun ihale yetkilisince oluşturulması

6 25
8

En az üç istekliye ihaleye davet yazısı gönderilmesi

21 st. form004.1/Y
9

İhale dokümanının isteklilerce görülmesi ve satın alınması

28 30st. form005.0/Y
10

Gerekli hallerde ihale dokümanında açıklama veya değişiklik yapılması

29 31
11

Yeterlik başvurularının hazırlanması ve idareye sunulması

30 62
11. 1

İstekli tarafından düzenlenecek ve yeterlik başvurusu kapsamında sunulacak standart formlar[2]

st. form017.0/Y027.1/Y027.2/Y027.3/Y

(032.0/Y    – 036.0/Y)

11. 2

Yeterlik başvurularının sunulmasıyla ilgili olarak idare tarafından düzenlenecek standart formlar

st. form006.0/Y008.0/Y
12

Başvuru belgelerinin komisyonca alınması, açılması ve ilk inceleme

36 62st. form007.0/Y009.0/Y010.0/Y020.1/Y
13

Başvuruların değerlendirilmesi

37 63st. form011.0/Y011.1/Y012.0/Y013.0/Y
14

Yeterli bulunanların teklif vermeye davet edilmesi

st. form016.0/Y
15

İstekli tarafından düzenlenecek ve teklif zarfı kapsamında sunulacak standart formlar[3]

30 59 – 61st. form018.0/Y019.0/Y027.0/Y029.0/Y
16

Teklif zarflarının hazırlanması, sunulması ve idarece teslim alınması

30 62st. form006.0/Y008.0/Y
17

Teklif zarflarının komisyonca alınması, açılması ve ilk inceleme

36 62st. form007.0/Y009.0/Y010.0/Y020.1/Y
18

Tekliflerin

değerlendirilmesi

37, 38 64,  65st. form011.0/Y020.0/Y
18. 1

Gerekirse, net olmayan hususlarla ilgili açıklama talebi

37/1
18. 2

Varsa eksik belge veya bilgilerin tamamlattırılması

37/2 62
18. 3

Teklif birim fiyatlı ihalelerde aritmetik hata kontrolünün yapılması

37/3
18. 4

Varsa aşırı düşük tekliflerin tespiti ve sorgulanması

38 65
19. a

İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılmasına yönelik ihale kararının alınması

40 67st. form021.0/Y
19. b

Gerekli ise ihale komisyonunun bütün teklifleri reddedip ihaleyi iptal etmesi

39 66st. form023.1/Y
20

İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık durumuyla ilgili KİK ten teyit alınması ve karara eklenmesi

40 69
21. a

İhalenin yapılmasına ilişkin komisyon kararının ihale yetkilisince beş iş günü içinde onaylanması

40 69
21. b

Gerekli ise, ihalenin yapılmasına ilişkin komisyon kararının ihale yetkilisince beş iş günü içinde iptal edilmesi

40 69st. form023.0/Y
22

Kesinleşen ihale kararının tüm isteklilere tebliğ edilmesi

41 st. form022.0/Y
23

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi ve on gün içinde sözleşmenin imzalanması

42 69st. form024.0/Y
23. 1

İhale üzerinde kalan isteklinin tebligatı izleyen on gün içinde kesin teminatı vermesi

42, 43, 44 st. form029.1/Y
23. 2

İhale üzerinde kalan isteklinin aynı süre içinde ihale dışı bırakılma durumlarını taşımadığına ilişkin belgeleri vermesi

10, 44 48, 70
24

Sözleşmenin imzalanması ve ihale dokümanında öngörülmüşse notere tescil ve tasdik ettirilmesi

46 70
25

Kanunun 47 nci maddesinde belirlenen limitin üzerindeki ihale sonuçlarının ilan edilmesi

47 71st. form025.0/Y

 

NOT :

- Konularla ilgili geniş açıklamalar sitemizin ilgili bölümlerinde yapılmış ve örnek KİK kararları verilmiş olup, işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde söz konusu açıklamaların titiz biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesinde yarar vardır.

- Şemada, sadece standart formlara yer verilmiş olup, isteklilerin idari şartnamede istenen diğer belgeleri de dikkatli biçimde inceleyerek usulüne uygun şekilde tanzim edip teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

- İstekliler tarafından düzenlenip verilmesi istenen standart formların ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesinde zaruret vardır.

- İşlem akış şeması sadece 21 inci maddenin sıklıkla uygulanan (b ve c ve f) bentlerine ilişkin hazırlanmıştır.

- 21 inci maddenin (f) bendi sadece mal ve hizmet alımlarına imkan vermekte olup, yapım işleri ihalelerinde uygulanmayacaktır.

- 18.1 ve 18. 2 deki işlemler hem yeterlik değerlendirmesinde hem de tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanabilir.

- Kanunda ihale komisyonunun oluşturulma zamanıyla ilgili bir hüküm bulunmadığından daha önceki bir aşamada da oluşturulması mümkündür.

- Standart Form KİK001 no’lu ihale onay belgesinin (1) no’lu dip notunda “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilen istekli listesi bu belgenin ekinde belirtilecektir” denildiğinden idarenin yeterlik alabileceğine inandığı ve davet etmeyi planladığı isteklilerin isimlerini onay belgesi ekinde göstermesi gerekmektedir. Bu onay alındıktan sonra belirtilen kişilere davet mektubu gönderilmesi mümkündür.

- 21 inci maddenin (b) ve (c) bendine göre yapılan ihalelerde verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılması gerektiğinden, Pazarlık Usulü İhale Tip Şartnamelerin ilgili maddesinde yer alan “Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” Hükmü uyarınca isteklilerden son tekliflerinin alınması ve ihale kararının bu tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda verilmesi gerekmektedir. 21 inci maddenin (f) bendi kapsamında yapılan alımlar için ise fiyat görüşmesi (son tekliflerin alınması) işlemi yapılmayacaktır.

- 21 inci maddenin (f) bendine göre yapılan ihalelerden sadece mal alımlarında geçerli olmak üzere, malın sözleşme yapma süresi olan on gün içinde teslim edilmesi ve idarece kabulü halinde sözleşme yapma ve kesin teminat alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda 23.1, 23.2 ve 24 üncü sıralardaki işlemleri yapmaya gerek bulunmamaktadır.

- (001.2/Y) no’ lu Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form sadece yapım işleri ihaleleri için düzenlenecek olup konuyla ilgili geniş açıklama Kanunun 62 nci maddesinin açıklandığı bölümde yapılmıştır.

Related posts:

Yorum Yaz